Generalforsamling, beretning og regnskab 2004

Generalforsamling blev afholdt
torsdag den 24. februar 2005 kl. 19.30

Sted:      Aunslev Forsamlingshus, Skovgyden.

Der var stor tilslutning til generalforsamlingen denne aften, måske pga det efterfølgende indlæg af en repræsentant fra Fyns  Amt omkring - truslen mod grundvandet.

Beretning og regnskab blev godkendt uden kommentarer, og der var ingen forslag til behandling.

Bent Hansen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, og nyvalgt blev Steffen Sørensen og til hans afløser som revisor nyvalgtes Vibeke Steentoft og som revisorsuppleant nyvalgtes Carlo Pedersen.

Beretning for året 2004

Året der er gået, har ikke været helt tilfredsstillende efter bestyrelsens ønsker, vi håber at det kun er et enkelt år.

 Der er målt 42.725 m3 hos forbrugerne det er 206 m3 mere end sidste år der har været et svind på 5.622 m3 svarende til 11,6 % der må højest være 10% der er betalt afgift af 787 m3 hvilket svarer til  3.935 ,00 kr. Håber det er sidste år .

Bestyrelsen har brugt meget tid på at prøve at finde lækager, det har både været dag  nat der har været forsøgt. Vi havde målt os frem til at der var et svind  på Nederbyvej hvor det var kunne vi ikke finde ,så vi kontaktede et lækagesøgningsfirma som måtte herover 2 gange , anden gang lykkes det at finde noget det vidste sig at vandet løb lige i kloakken , det har vi været udsat for før så der må være en del dårlige kloakledninger det er også en trussel mod vores grundvand, der er forsvundet ca. 1500 m3 ved denne lækage. Der har også været to ledningsbrud  Odensevej og på Kertemindevej, der har også været 3 stophaner der har været utætte de er udskiftet med målerbrønde.

Det er i alles interesse at få vandspildet bragt ned vi vil gerne ned på 3-4 % så vi arbejder videre så forbrugerne må gerne give besked hvis de opdager noget de mener er lækage .

Der har også været normal vedligeholdelse på vandværk og ledningsnet på vandværk er flowmåler renset og efterset,  affugter repareret facadelys repareret på ledningsnet er vi begyndt at udskifte stophaner med målerbrønde ,det gør vi for at blive fri for stophaner målerbrønde bliver placeret i skel da vandværkets forpligtelse stopper ved skel.

 Der har været foretaget kontrol af måler i drift, der var ingen måler der havde fejlvisning, der blev udtaget 22 måler de må være opsat yderlige 4 år mere så skal der igen udtages måler til kontrol måler i drift må have en fejlvisning  på + - 4%

 Vedr. aflæsningskort det er meget vigtig de kommer ind til tiden det vil sige senest den 8-9 januar dem der ikke havde afleveret til tiden har fået pålagt et gebyr på 100,00 kr. Der var 104 der aflæste via vores hjemmeside.

Vi skal have nye aflæsningskort i år de bliver uden returporto.

 Hjemmeside www.aunslevvand.dk

 Kvaliteten af drikkevand er stadig i en god kvalitet ,i skulle prøve at drikke det . Vi har fået en enkelt bemærkning i år det er vores Nitrit indhold der er for højt prøven viste  0,02 mg/l  grænseværdi 0,01 mg/l  der er mange fødevarer der indeholder nitrit  spegepølse har et stort indhold  E 250 .

Vi skal overholde grænseværdien det er filteranlægget der skal justeres på nuværende tidspunkt køre det kun ca. 8-9 timer i døgnet fordi der bliver sparet på vandet, så det vil sige det når at sove ,afhjælpning 1. indsnævring af rør strømpe der tilsættes luft ved indgang til filteranlægget evt. mindre pumper i boringer.

 Vandværket har gennem årene været usædvanligt privilegeret med mere eller mindre ” gratis” arbejdskraft. Det kan vi ikke forvente fortsætter i al evighed, idet der fra myndighedernes side pålægges vandværket større og større krav i forbindelse med opkrævning af afgifter, kontrol af boringer og vandkvalitet samt indberetning af forskellig karakter.

 Til slut vil jeg gerne takke de forbruger der har været berørt af lækager og reparationer de fleste tager det pænt.

Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde og det det store arbejde i har udført i det forløbende år. Også en tak til vandværkets samarbejdspartner som er til stede i aften.

 En særlig tak til Bent Hansen der har ønsket at trække sig ud af bestyrelsen .Tak for den store arbejdsindsats du gennem årene har ydet vandværket. Bent har lovet vi stadig må trække på hans viden.

 Bestyrelsen.

Her det færdige regnskab der blev godkendt, og udleveret på generalforsamlingen.

 

Regnskab:

 

Referat m.v. fra generalforsamlingen 2004 slut her.

 

Følgende orientering blev udsendt til brugerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen:

 

 

 

 

 

 

Aunslev Vandværk
Toftevænget 15
5800 Nyborg
www.aunslevvand.dk kvistlund@webspeed.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunslev Vandværk

Vandet indvindes fra et magasin i ca. 37 meters dybe, der er beskyttet af et tykt lag moræneler.
Vandværket udpumper årligt ca. 43.000 m3 vand og forsyner 320 ejendomme.
Der er i alt ca. 32 km forsyningsledninger og i 2003 havde vandværket et vandspild
på  10,3 % 

 

Analyseresultater

Vandprøve udtaget den 3. november  2004 på vandværket

 

Betegnelse

Målt værdi

Tilladelig værdi afgang vandværk

Tilladelig værdi indgang ejendom

 

Forklaring

Fluorid

mg F/l

 

0,28

 

1,5

 

1,5

Niveauet er stabilt og har ikke ændret sig i de seneste år.

 

 

Jern

mg Fe/l

 

 

 

0,010

 

 

 

0,1

 

 

 

0,2

Grundvandet indeholder naturligt en stor mængde opløst jern, der fjernes på vandværket ved iltning og filtrering.

 

Nitrat

mg NO3/l

 

 

1,3

 

 

50

 

 

50

Nitratindholdet er stabilt og har ikke ændret sig i mange år

Nikkel

µg Ni/l

 

-

 

20

 

20

Der er ikke nikkel i drikkevandet

 

Hårdhed odH

 

21,0

 

 

En hårdhed på 19odH betegnes som hårdt vand. Bør ligge imellem 5o og 30odH.

 

Pesticider

µg/l

 

 

--

 

 

0,1

 

 

0,1

Drikkevandet er undersøgt for 23 forskellige stoffer uden spor af pesticider

Kimtal ved 37 oC

Pr. ml

 

 

0

 

 

5

 

 

20

Bakterier der kan vokse ved 37 oC.

Kimtal ved

22 oC

pr. ml

 

 

4

 

 

50

 

 

200

 

Bakterier der kan vokse ved 20-22 0C.

E coli og coliforme bakterier

Pr. 100 ml

 

 

<1

 

 

i.m.

 

 

i.m.

E coli og coliforme bakterier må ikke forekomme i drikkevandet.

Yderligere oplysninger Nitrit indholdet i vandet overstiger højst tilladelige værdi på 0,01 mg/l  prøven viste 0,02.   Ønskes yderligere oplysninger kontakt vandværket tlf 65361760

Bestyrelsen

Formand: Svend Erik Kvistlund                                    Tlf. 65361760            Fax.65362722 
Vandværksbestyrer + bestyrelsesmedlem Kaj Rasmussen, Tlf.  65361687
Finn Jessen              Tlf. 65361405
Bent  Hansen            Tlf. 65362185
Niels Robert Petersen Tlf 65361618      

Til toppen