Generalforsamling, beretning, og regnskab for året 2005.

Generalforsamling afholdt torsdag den 23. februar 2006
i Aunslev Forsamlingshus.

Der var mødt 7 forbrugere op, ud over bestyrelse og revisor.

Jørgen Beck blev valgt til dirigent, der konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.       

Beretning, regnskab og budget blev vedtaget uden kommentarer.

Valg til bestyrelsen blev genvalg til såvel formand, Svend Erik Kvitslund som Finn Jessen, der var ingen andre forslag.

Genvalg af suppleant Benny Nielsen.

Der var ligeledes genvalg til de 2 revisorer, Karin Schmidt og Vibeke Stentoft, og revisorsuppleant Carlo Pedersen.

Der var ingen indkomne forslag.

Under eventuelt blev Vandværkets hjemmeside vist på stort lærred af Webmaster.

Formanden sluttede og takkede dirigent og bestyrelse m.fl.

Beretning for 2005. 

Året der er gået har igen været et travlt år for bestyrelsen. Vi har prøvet at få vores svind bragt ned, det er også lykkes lidt. Når vi har fundet en lækage, er der kommet en ny et andet sted .

Der er målt 42.952 m3 hos forbrugerne, det er 227 m3 mere end sidste år, der har været et svind på 9,6% hvilket svarer til 4.556 m3, det vil sige at der forsvinder 12,5 m3 i døgnet, det skal vi gerne have bragt ned .Bestyrelsen vil prøve at søge, da det er om natten, det giver det bedste resultat, er der nogen, der skal have nattegn.

Det er i alles interesse at svindet bliver bragt ned, så vi vil gerne have besked hvis I ser noget, som I mener er en lækage .Det kan være der pludselig er støj på rørene inde i huset, hvis der  en mistanke, så  vil vi godt prøve at søge med vores udstyr.

Forbrugerne skal vide, hvor deres stophaner er placeret. De må ikke dækkes til med jord eller fliser, de skal være tilgængelige, det kunne være de skulle bruges. Vandværkets forpligtelse stopper ved skel ikke ved måler.

Vedr. aflæsning:  det er meget vigtigt, der bliver aflæst til tiden, da vi skal indberette til told og skat og kommunen omkring den 12 januar .Så der er sat en frist på  5 dage det må være en rimelig frist. De, der ikke har afleveret til tiden, har fået pålagt et gebyr på 100 kr. Der er ca. 180, der har indberettet over nettet, det er tilfredsstillende, der er opsat 298 målere.

Hvert år er der forbrugere, der får et mindre chok, når de læser deres måler af. I år var der 3, der havde lækage efter måleren .Det er blevet sagt før, hold øje med jeres måler læs af jævnligt og skriv ned , skemaer til skrive på kan I få hos vandværket, hvis nogen er interesseret .

Hvis der ikke er forbrug i huset skal måleren stå stille.

Der har været en forbruger, der mente måleren talte for meget, den blev sendt til kontrol. Den havde ingen fejlvisning. Der må være en fejlvisning på + - 5%

Hvis en forbruger ønsker kontrol af måler, skal vi have det skriftligt. Ved fejlvisning betaler vandværket, det koster ca. 1000 til 1200 kr.

Vi har i årets løb haft 2 ledningsbrud, Regstrupvej og Bystævnet og en del stophaner

Efter at der har været lukket for vandet, kan der forekomme grumset vand, det er ikke sundhedsfarligt, der er kun et at gøre, lade vandet løbe til at det er rent.

Planlagt arbejde i 2006: opsætning af målerbrønde i skel og der skal laves kørevej ned til vandværket.

Kvaliteten af vores drikkevand har været meget fin i 2005, der har ikke været nogen bemærkninger. Kravene til drikkevand er blevet større de senere år, så vi har været nødt til at ændre på vores filteranlæg, og det har hjulpet.

Hvis der skulle være nogen forbrugere, der har lyst til at hjælpe med lækagesøgning er de velkomne

Til slut vil  jeg gerne takke de forbrugere, der har været berørt når forsyningen har været afbrudt, der har været meget forståelse for det.

Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde og det store arbejde I har udført i det forløbne år ,uden godt sammenhold kan det ikke lade sig gøre at drive vandværket

Også en tak til vandværkets samarbejdspartner som er til stede i aften.

Svend Erik Kvistlund

Regnskab-budget m.v. som PDF fil Her 

Til toppen