Generalforsamling 2007

 

Referat fra:

Generalforsamling  torsdag den 22. februar 2007
i Aunslev Forsamlingshus kl. 19,30

Der var mødt 5 forbrugere ud over bestyrelsen og revisor.

De fem forbrugere foreslog formanden som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

Beretning, regnskab og budget vedtaget uden bemærkninger.

Valg til bestyrelsen: Alle modtog genvalg og blev valg.

Supl. til bestyrelsen:
1. Benny Nielsen - genvalg
2. Rene Ravn - genvalg

Valg til revisor: Vibeke Steentoft genvalgt
Supl. Revisor:   Carlo Pedersen genvalgt

Indkomne forslag: Ingen

Under diverse blev der serveret kaffe med rullepølse og ostemad

Formanden sluttede med at takke de fremmødte for en god generalforsamling, og en stor tak til den øvrige bestyrelse for vel udført arbejde.

Vandværket må have mange tilfredse forbrugere? (Eller hvad?)

 

 

               Beretning for året 2006

 

Året der er gået er gået stærkt, syntes ikke det er længe siden der var generalforsamling sidst. Det kan være at det er tegn på det er gået godt.

Der er målt 45.520 m3 hos forbrugerne det er er 2.568 m3 mere end sidste år, der har været et svind på 8,9 % hvilket svarer til  4.445 m3 det vil sige der forsvinder 12 m3 i døgnet, det er næsten det samme som sidste år. Svindet vil vi gerne have yderligere ned, så vi vil gerne have besked hvis I ser noget som I mener er en lækage.

Der gives en flaske ved besked om lækage på hoved og forsyningsledninger - ikke private ledninger.

Der er kommet 3nye forbrugere til i år 2006

Forbrugerne skal vide hvor deres stophaner er placeret, de må ikke tildækkes med jord eller fliser de skal være tilgængelige . Det er kun vandværket der må bruge dem.

Vandværkets forpligtelse stopper ved skel, ikke ved måler eller stophane.

Vedr. aflæsning der er udsendt 300 aflæsningskort ,de 182 blev indberettet over vores hjemmeside ,nogle bliver afleveret på adr. andre med post. Tilbage er dem der mangler og det bliver nok ikke bedre.

Hvert år er der forbrugere, der opdager vandspild.

Hold øje med vandmåleren, læs den af hver uge, og noter forbruget ned, så evt. fejl i installationen opdages i tide.

Hvis der ikke er forbrug i huset skal  måleren stå stille.

Hvis der er forbrug i huset og måleren står  stille, skal vandværket have besked.

Vi har i årets løb udskiftet ledning på Bystævnet, Det er ikke så få  ledninger der ligger i jorden, og de ligger i forskellig dybde så meget af det skal graves med hånden

I vores boringer er pumperne skiftet til nogle mindre som yder ca. 12 m3 i timen. De gamle gav ca. 22 m3 i timen. Det betyder at filteranlægget  bliver udnyttet bedre da flowet ikke er så stort. Det kører 10-12 timer i døgnet mod før  6-8 timer. 

Hærværk i vandforsyningen ? Hvad har bestyrelsen  gjort få at modstå hærværk.

1.  Der er spot på bygningen om natten ,og der er lys der tænder hvis der er nogen der nærmer sig døren .

2.   Alle låse er skiftet til nogle hvor cylinderen der ikke kan slås ud.

Overvejer alarm  på boringer og rentvandsbeholder.

Vandprøver udtaget  i 2006 får alle bemærkningen , overholder kvalitetskravene til drikkevand.

Se side 10 i årsrapport

Planlagt arbejde i 2007: Opsætning af målerbrønde i skel og der skal laves kørevej ned til vandværket. Målerudskiftning i følge område - Fasanvej, Rosenlunden, Pilevadvej og Åløkkevej.

Til slut vil jeg gerne takke de forbrugere, der har været berørt når forsyningen har været afbrudt, der har været megen forståelse for det.

 Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde og det store arbejde I har udført i det forløbne år, uden godt sammenhold kan det ikke lade sig gøre at drive vandværket. Også tak til vandværkets samarbejdspartnere som er til stede i aften.

Svend Erik Kvistlund

 

Årsrapport med regnskab og vandprøver m.v. - åbnes som PDF fil - Her

(Har du ikke programmet Adobe Reader kan det downloads  - HER )

 

 

         Aunslev  Vandværks Generalforsamling

 Torsdag den 22. februar 2007 kl. 19.30

Aunslev Forsamlingshus.

 

       

       Dagsorden
 

       1.   Valg af dirigent

2.  Formandens beretning

3.  Godkendelse af regnskab for det forløbne år

4.  Budget

5.  Valg til bestyrelsen

Niels Robert Petersen ( modtager genvalg )

Steffen Sørensen (modtager genvalg )

Kaj Marius Rasmussen ( modtager genvalg )

             6.Valg af suppleanter til bestyrelsen

             7.Valg af revisor

                Vibeke Stentoft  (modtager genvalg)

             8.Valg af suppleant til revisor

                 Carlo Pedersen

             9. Indkomne forslag

            10. Eventuelt

 

Pas på vandspild

Hold øje med vandmåleren læs den af hver uge, noter forbruget ned, så evt. fejl i installationen opdages i tide.

Kend placeringen af stophanen

                                          

 Du bor ovenpå dit vand – pas på det

     Vi opforder dig derfor til at:

= Undgå brug af sprøjtemidler

= Undgå spild af olie og kemikalier på jorden

= Købe varer hvor der ikke er brugt sprøjtemidler ved produktionen

Vi skulle også gerne aflevere rent grundvand til vores efterkommer                   

 

Med venlig hilsen

Aunslev Vandværk

Bestyrelsen

 


     

 

 

Aunslev Vandværk
 

Vandet indvindes fra et magasin i ca. 37 meters dybe, der er beskyttet af et tykt lag moræneler. Vandværket udpumper årligt ca. 43.000 m3 vand og forsyner 320 ejendomme.
Der er i alt ca. 32 km forsyningsledninger og i 2005 havde vandværket et vandspild på  9,6 % 

 

Analyseresultater

Vandprøve udtaget den 04-12 -2006

 

Betegnelse

Målt værdi

Tilladelig værdi afgang vandværk

Tilladelig værdi indgang ejendom

 

Forklaring

Fluorid

mg F/l

 

0,36

 

1,5

 

1,5

Niveauet er stabilt og har ikke ændret sig i de seneste år.

 

 

Jern

Mg Fe/l

 

 

 

0,010

 

 

 

0,1

 

 

 

0,2

Grundvandet indeholder naturligt en stor mængde opløst jern, der fjernes på vandværket ved iltning og filtrering.

 

Nitrat

mg NO3/l

 

 

1,6

 

 

50

 

 

50

Nitratindholdet er stabilt og har ikke ændret sig i mange år

Nikkel

µg Ni/l

 

-

 

20

 

20

Der er ikke nikkel i drikkevandet

 

Hårdhed odH

 

19,7

 

 

En hårdhed på 19odH betegnes som hårdt vand. Bør ligge imellem 5o og 30odH.

 

Pesticider

µg/l

 

 

--

 

 

0,1

 

 

0,1

Drikkevandet er undersøgt for 24 forskellige stoffer uden spor af pesticider

Kimtal ved 37 oC

Pr. ml

 

 

0

 

 

5

 

 

20

Bakterier der kan vokse ved 37 oC.

Kimtal ved

22 oC

pr. ml

 

 

0

 

 

50

 

 

200

 

Bakterier der kan vokse ved 20-22 0C.

E coli og coliforme bakterier

Pr. 100 ml

 

 

0

 

 

i.m.

 

 

i.m.

E coli og coliforme bakterier må ikke forekomme i drikkevandet.

Yderligere oplysninger .Analyseresultaterne for 2006 overholder kvalitetskravene til drikkevand   Ønskes yderligere oplysninger kontakt vandværket tlf 65361760

Bestyrelsen

            Formand: Svend Erik Kvistlund   Tlf. 65361760  Fax.65362722 

            Vandværksbestyrer- og bestyrelsesmedlem Kaj Rasmussen Tlf.  65361687

                 Finn Jessen               Tlf. 65361405

                 Steffen Sørensen       Tlf. 65361814

                 Niels Robert Petersen Tlf. 65361618       

 

                Tilbage