Generalforsamling 2008


Beretning - referat og Årsrapport for 2007


Beretning for året 2007 

For året 2007 kan vi se tilbage på et år, der er gået uden de store problemer. Det er dejligt når det lykkes.

Der er målt 48.655 m3 hos forbrugerne det er 3.135 m3 mere end sidste år,

der har været et svind på 3 % hvilket svare til 1497 m3, det må siges at være meget tilfredsstillende.

Vi vil gerne stadig have besked hvis der er mistanke om lækage, vi skal jo ikke hvile på laurbærrene. Der er kommet 1 ny forbruger i 2007

Der er i dag opsat 301 måler.

Vedr. aflæsning det er vigtig at få aflæsning afleveret til tiden som er 5.januar og det samme dato hver år. I år var der for mange der skulle rykkes, der er et gebyr på 150,00 kr. Hvis der er nogen der har problemer med at aflæse måler så kan de bare ringe, så sørger vi for aflæsning.

Der er også kommet aflæsning retur i februar måned.

Hvert år er der forbruger, der opdager vandspild. Det største spild i år 2007 er på 966 m3.

Vi opfordrer forbrugerne til at holde øje med vandmåleren, læs den af hver uge, noter forbruget ned, så evt. fejl opdages i tide.

Hvis der ikke er forbrug i huset, skal måleren stå stille.

Hvis der er forbrug i huset og måleren står stille, skal vandværket have besked, så skal måleren skiftes.

Vi har i år 2007 haft 2 lækager, Kertemindevej-Bystævnet og Åløkkevej.

Der er blevet opsat målerbrønde 7 stk, vores mål er ca 10 pr år.

Der er udskiftet 91 måler.

I år 2008, skal der opsættes målerbrønde 10 stk.? Laves kørevej ned til vandværket beregnet til at bære 30 tons. Der skal også skiftes måler på Odensevej. Nederbyvej, Pilehaven, Gillestoft, Hedehavegyden

Vandprøver udtaget i 2007 har alle fået bemærkningen, overholder kvalitetskravene til drikkevand.

Til slut vil jeg gerne takke de forbrugere der har været berørt når forsyningen har været afbrudt, der har været forståelse for det.

Tak til bestyrelsen for det gode samarbejde og det arbejde i har udført i det forløbende år , uden godt samarbejde kan det ikke lade sig gøre at drive vandværket.

Også en tak til vandværkets samarbejdspartner, som er til stede i aften

Svend Erik Kvistlund


Referat fra generalforsamling afholdt
Torsdag den 21 februar 2008 i Aunslev forsamlingshus

Der var mødt 7 forbruger , ud over bestyrelse og Revisor 

Finn Thomsen blev valgt til dirigent

Beretning , regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger

Valg til bestyrelsen genvalg til Finn Jessen og Svend Erik Kvistlund

Valg af suppleanter til bestyrelse genvalg til Benny Nielsen og Rene Ravn

Valg af revisor genvalg til Karin Smidt

Valg af revisorsuppleant genvalg til Carlo Pedersen

Der var ingen indkommende forslag

Under eventuelt blev der serveret kaffe med rullepølse og ost

Formanden sluttede og takkede dirigent og bestyrelsen


Årsberetning - Regnskab og vandprøver for 2007 - Her