Referat fra generalforsamlingen torsdag den 24. februar 2011.

1. Valg af dirigent - valgt Carlo Pedersen

2. Formandens beretning - godkendt. Kan ses herefter referatet.

3. Regnskabet fremlagt i skriftlig form, og gennemgået af værkets revisor.
    Godkendt.

4. Budget fremlagt i skriftlig form, og gennemgået af revisoren - uændret takster.
    Godkendt.

5. Valg til bestyrelsen:

    Kaj Rasmussen ønskede at stoppe efter 40 år på posten med pasning af
    vandværket samt medlem af bestyrelsen. Blev takket af formanden og overrakt
    blomster og en gave. 

    Niels Robert Pedersen og Steffen Sørensen blev begge genvalgt, og nyvalg
    til bestyrelsen og som ny bestyrer på vandværket blev Finn Thomsen.

6.  Suppleant til bestyrelsen blev Rene Ravn genvalgt.

7.  Valg revisor blev Vibeke Stentoft genvalgt.

8.  Valg af revisorsuppleant blev Carlo Pedersen genvalgt.

9.  Der var ingen indkomne forslag.

10. Eventuelt. Formanden orienterede om at vandværket har 75 års jubilæum
     i år, og det vil blive markeret med et Åbent vandværk den 17. september
     2011. Nærmere her på sitet senere.


Kaj Rasmussen med blomster, fik en stor tak for sin indsats for vandværker gennem 40 år.


Formandens beretning:

For året 2010 kan vi se tilbage på et år, hvor der er sket lidt . Det vil sige der har været opgaver nok for bestyrelsen, håber de er løst tilfredsstillende

Der er monteret 301 stk. målere i forsyningsområdet, disse målere har vist et forbrug på 46.030 m3 det er 632m3 mere end sidste år dette kan vi takke 2 forbrugere for ,de har haft lækage efter måleren på 522 m3 tilsammen , derfor endnu en gang vil jeg opfordre til jævnligt til at afløse måleren så ubehageligheder undgås . Der er behandlet 49.005 m3 der har været et svind på 2975 m3 svarende til 5%.

Vedr. forbrug da vandafledningsafgiften er steget , vil der sandsynligt ske et yderlig fald i forbruget . På nuværende tidspunkt kommer vandværkets indtægt 50% ved fast afgift resten fra m3 prisen som er 4,75 kr.

Afløsning måler : er ca. 10% som der plejer at blive rykket for afløsning .Da det var vanskeligt for mange at aflæse forbruget på grund af sne og frost, er der ingen der har fået pålagt gebyr næste gang vil der blive pålagt gebyr ved for sent aflæsning.

Hvis der er forbruger der har problemer med aflæsning ,skal de bare ringe så skal vi nok hjælpe med aflæsning. Gebyr ved for sent aflæsning eller manglende aflæsning er 150kr.

Vi har i 2010 haft 2 ledningsbrud på Kertemindevej + en på Rosenlunden, det skete en dag der var snestorm og 5- grader en stor tak for en flot indsats af gravefolk + smede . Der har været lækage på Nederbyvej.

Som følge af en del lækager på Kertemindevej er der blevet lagt en ny ledning fra Skovgyden til Regstrupvej , her har vi prøvet noget nyt det man kalder underboring , det skete uden at beskadige noget . Det er kun en forbruger der ikke er tilfreds med denne løsning .En tak til de øvrige for de gener der har været mens arbejdet blev udført.

Vandprøver udtaget 2010 overholder alle kravværdierne til drikkevand, se årsrapport håber vi i mange år fremover kan have en god vandkvalitet.

Pr. 01-02- 2011 har vandværket ansat en ny værkpasser, som tager de næste 40 år.
Det er Finn Thomsen Toftevænget 13 håber I vil tage godt imod ham.

Da vandværket har 75 års jubilæum i år vil der blive holdt åben vandværk så forbrugerne kan se hvor de får vandet fra ,der vil være lidt til halsen ( vand )

Det bliver lørdag den 17 september fra kl. 11.00

Kaj Rasmussen har passet værket i 40 år, den 16 februar 1971 startede han , det har han gjort til stor tilfredshed for alle. ønsker ham alt godt fremover.

Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for det gode samarbejde og det store arbejde I har udført i det forløbende år uden godt sammenhold kan det ikke lade sig gøre at drive vandværket. Også tak til vandværkets samarbejdspartner som er til stede i aften

Svend Erik Kvistlund

Her kan du se hele årsrapporten, med regnskab m.v.