Referat af generalforsamling 23. februar 2012:

Ud over bestyrelsen deltog 6 forbrugere i generalforsamlingen.

  1. Valg af dirigent – Formanden blev valgt.
  2. Formandens beretning – Godkendt (kan læses neders på siden)
  3. Regnskab 2011 – Godkendt
  4. Budget 2012 – Godkendt
  5. Valg til bestyrelsen:

Svend Erik Kvistlund og Finn Jessen var på valg og ønskede begge at stoppe efter hhv. 34 og 22 år i bestyrelsen.

Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes de hidtidige suppleanter
René Ravn Lagoni og Henrik Holck Jensen.

  1. Som nye bestyrelsessuppleanter valgtes Christian Schmidt og Tommy Stentoft.
  2. Som revisor genvalgtes Karin Schmidt.
  3. Som revisorsuppleant genvalgtes Carlo Pedersen.
  4. Indkomne forslag – Ingen
  5. Eventuelt – Steffen Sørensen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for en god indsats og overrakte en gavekurv til dem begge.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Sidste nyt: Ny formand : Steffen Sørensen

 

Vandværkets formand gennem 31 år 
Svend Erik Kvistlundat  ønskede at stoppe.
Det blev til 34 år i bestyrelsen

Fik stor ros af den nye formand Steffen Sørensen.

Også en stor tak til Finn Jessen der ønskede at stoppe i bestyrelsen efter 22 år.

(Foto: Carlo Pedersen)

Beretning for året 2011

Året 2011 har været et normalt år, hvor der har været opgaver nok for bestyrelsen. Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder, der har også været afholdt kurser, hvor vi også har deltaget. Det er nødvendigt for at følge med der er mange nye krav til vandværker .Der kommer jævnligt nye love og bekendtgørelser + afgifter,de har forskellige navne, mange af dem havner det samme sted. Der er ingen tvivl i bestyrelsen, Aunslev Vandværk skal være et andelsselskab, som er ejet af dets forbrugere.

Der er monteret 302 måler i forsyningsområdet , der er målt 47.263 m3 hos forbrugerne, det er 1.233 m3 mere end sidste år .Også denne gang har der været lækager hos forbrugere efter måler ca. 1.000 m3, hold øje med måleren læs den jævnligt af for jeres egn skyld ikke for vandværkets ,vi skal have betaling for vandet.

Der er behandlet 49.409 m3 der har været et svind på 1.607 m3 svarende til 3,3%

Meget flot. En ny forbruger i 2011 , så vi i dag er 321

Vedr. aflæsning af måler: som det plejer ca. 10 % stort set de samme forbrugere. Hvis der er forbruger der har problemer med aflæsning ,skal de bare ringe så skal vi nok hjælpe med aflæsning.


Der har stort set ikke været lækager på forsyningsledninger, de lækager der har været var på jordledninger, 2 efter måler 1 før måler,og en utæt stophane på Bystævnet 26, der er opsat målerbrønde og nye spærreventiler .

Rentvandsbeholderen er blevet rengjort og repareret for nogle små skader, den er lavet i 1972 og skulle gerne holde i mange år endnu ,der er ingen revner eller utætheder, der er monteret et nyt dæksel som er sikkert mod indtrængning af smådyr ( snegle ). Beholderen kan rumme 125 m3 ca. til et døgns forbrug.

Vandkvalitet: Prøven der blev taget kort efter at beholderen blev rengjort, var der for mange kim; 88 kim pr ml ,der må være 50 kim pr ml. Dette skyldes højtryksspulingen af beholderen.

Ny prøve taget den 02-02-12 viste 4 kim pr ml så det er meget fint, de sidste skal nok forsvinde de vil føle sig ensomme.

Der har været tilsyn fra kommunen, som skal foretages en gang årligt, bemærkninger om tilsynet hele anlægget er meget velholdt : Vand er det vigtigste levnedsmiddel

Boring 147286 fra 1977 vil blive renoveret i 2012 med en ny råvandsstation uden boring ingen vandværk

Vandværket har fejret 75 års jubilæum med åben vandværk som var velbesøgt 85 personer mødte op meget flot

Bestyrelsen vil gøre sit til at det skal fungere godt i mange år endnu, der har været et godt samarbejde i bestyrelsen, hvis det fortsætter så er der ingen problemer.

Til slut vil jeg sige tak til bestyrelsen for det gode samarbejde og det arbejde I har udført i det forløbne år. Også tak til vandværkets samarbejdspartner som er til stede i aften.

Svend Erik Kvistlund